360 LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, ulica Wrocławska 14/LU, 55-200 Oława. 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001010980, NIP 9121939241,